Ozkara advocaten is een naar Nederlands recht opgerichte Maatschap, die zich ten doel stelt het beoefenen van de rechtspraktijk in de breedste zin des woords. De advocaten zijn ingeschreven bij de Nederlandse Orde van advocaten.

Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die de cliënten van Özkara Advocaten aan hen verstrekken.
2. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.

Opdrachten

3. Nadat door een cliënt een opdracht is verstrekt, komt eerst dan een overeenkomst tot stand, wanneer de advocaat deze schriftelijk heeft aanvaard.
4. De cliënt stemt ermee in dat de advocaat in overleg met de cliënt zich ter zitting kan laten vertegenwoordigen door een andere advocaat van Özkara Advocaten.
5. De werking van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt.
7. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. De cliënt vrijwaart Özkara Advocaten tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met door Özkara Advocaten ten behoeve van de cliënt verrichte werkzaamheden.
8. De advocaat zal eerst na overleg met de cliënt derden inschakelen, zoals een deurwaarder of een deskundige. De advocaat zal bij het inschakelen van derden de nodige zorgvuldigheid aan de dag leggen, doch kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van de handelwijze van voornoemde derde(n).
9. Özkara Advocaten zal zich inspannen het door de cliënt gewenste resultaat te bereiken, doch garandeert niet dat dit resultaat wordt bereikt.
10. Özkara Advocaten zal zich bij de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden alleen laten leiden door het belang van de cliënt. Daarbij zal de geldende regelgeving in acht worden genomen, waaronder de gedragsregels voor advocaten en de verordeningen en richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Declaratie/honorarium en kosten

11. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Özkara Advocaten honorarium, vermeerderd met kantoorkosten en BTW, verschuldigd. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren kantoorkosten, zoals porti, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.
12. Daarnaast komen eventuele verschotten voor rekening van de cliënt. Onder verschotten wordt verstaan kosten, zoals vastrecht (griffierecht), deurwaarderskosten, en dergelijke.
13. Tenzij anders overeengekomen, wordt het aan Özkara Advocaten toekomende honorarium berekend op basis van de ten kantore vastgestelde uurtarieven.
14. Özkara Advocaten is gerechtigd voornoemde uurtarieven jaarlijks op 1 maart te wijzigen.
15. Ten aanzien van het honorarium is Özkara Advocaten gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Dit voorschot zal bij tussentijdse declaraties danwel bij de einddeclaratie worden verrekend.
16. Als geen voorschot in rekening is gebracht, zal het honorarium regelmatig tussentijds worden gedeclareerd.

Betaling

17. Betaling van de declaratie dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt vertragingsrente gelijk aan de geldende wettelijke rente verschuldigd.
18. De kosten verbonden aan de betaling komen voor rekening van de cliënt.
19. Betaling van de cliënt houdt erkenning van de verschuldigdheid van de declaratie(s) in.
20. Indien Özkara Advocaten, zelf danwel door middel van derden, invorderingsmaatregelen neemt tegen de cliënt, dan komen de kosten hiervan voor rekening van de cliënt.
21. De ontvangen gelden strekken eerst in mindering op de onder 20 bedoelde kosten, vervolgens op de verschenen rente en ten slotte op de hoofdsom en de lopende rente.
22. Indien de cliënt in verzuim is met de betaling van de declaratie(s), heeft Özkara Advocaten naast de onder 20 genoemde invorderingsmogelijkheden het recht om haar werkzaamheden ten behoeve van de cliënt op te schorten. Het opschortingsrecht zal slechts dan gelden indien de cliënt nog een nadere termijn is verstrekt om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen. Özkara Advocaten aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de cliënt lijdt, welke ontstaat als gevolg van een opschorting van de werkzaamheden zoals hier bedoeld.

Aansprakelijkheid

23. De aansprakelijkheid van Özkara Advocaten en haar werknemers is steeds beperkt tot het bedrag of bedragen waarop de door Özkara Advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft te vermeerderen met het eigen risico.
24. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van voormelde verzekering zal plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Özkara Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebracht honorarium exclusief overige kosten.

Derdengelden

25. Özkara advocaten beschikt niet over een derdenrekening en kan derhalve geen derdengelden ontvangen.

Archivering

26. Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende de wettelijke termijn van vijf (5) jaren na het einde van de zaak bewaard en staat tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door Özkara Advocaten teneinde het dossier uit het archief te lichten ter beschikking van de cliënt.

Klachten- en geschillenregeling

27. Özkara Advocaten neemt deel aan de klachten- en geschillenregeling Advocatuur. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of uitvoering van een opdracht, inclusief declaratiegeschillen, zullen worden beslecht conform het Reglement Geschillencommissie. Door het aangaan van een overeenkomst met Özkara Advocaten aanvaardt de opdrachtgever de toepasselijkheid van de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.
28. Alvorens de klacht kan worden voorgelegd aan de Geschillencommissie, dient de klacht in een klachtprocedure bij Özkara Advocaten te worden behandeld, waarbij voorts met de opdrachtgever zal worden besproken hoe de klacht zal worden afgehandeld.
29. De opdrachtgever dient zijn klacht aan Özkara Advocaten voor te leggen binnen drie maanden na het moment waarop hij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot zijn klacht aanleiding heeft gegeven.
30. Özkara Advocaten zal binnen vier weken na binnenkomst van de klacht een oplossing schriftelijk aan de opdrachtgever uiteenzetten. Indien de klacht binnen de gestelde termijn niet of niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de opdrachtgever zijn klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
31. De opdrachtgever kan zijn klacht uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van Özkara Advocaten voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur. Daarna vervalt deze mogelijkheid.
32. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening en de hoogte van de declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van € 10.000,00.
33. Özkara Advocaten kan onbetaalde declaraties voorleggen aan de Geschillencommissie.

Toepasselijk recht en forumkeuze

35. Op de overeenkomst van opdracht tussen Özkara Advocaten en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.